SD Muhammadiyah 2 Kauman: Kegiatan-Kegiatan

WELCOME@SD Muhammadiyah 2 Kauman Kota Surakarta

Kegiatan-Kegiatan

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Paskibraka
V
4
Basket
V
5
Sepak Bola
V
6
Patroli Keamanan Sekolah
V
7
Palang MErah Remaja
V
8
Menjahit
V
9
Baca Tulis Al Qur'an
V
10
Drum Band
V
10
Tenis Meja
V
10
Rebana
V
10
Komputer
V
 

About

Site Info

Text

SD Muhammadiyah 2 Kauman Copyright © 2009 Community is Designed by Hend's